ALLMÄNNA VILLKOR

DU SOM BOKAR
Du som bokar dig till kurs eller utbildning vid Mariart är minst 18år när utbildning/kurs genomförs. Är du under 18 år behöver du kontakta oss först samt behöver vi målsmans tillstånd skriftligt.  

 

ANMÄLNINGSAVGIFT - BOKNING
Vid bokning och därmed godkännande av dessa villkor har eleven och Mariart ingåt i ett avtal, anmälan är därmed bindande. Efter bokning har eleven reserverat en plats vid önskad utbildning. Eleven kommer erhålla bokningsbekräftelse vid bokningstillfället via e-post eller brev. Kallelse till utbildningsstart skickas ut ca två veckor före utbildningsstart.

 

UTBILDNINGSAVGIFT
Utbildningsavgiften skall vara Mariart tillhanda senast 30 dagar före bokat utbildningsstartdatum. Anmälningsavgiften ligger utöver utbildningsavgiften. Avgiften inkluderar undervisning, kursmaterial, produktpaket, samt certifieringsprov. Avgiften inkluderar inte kost, logi, resor eller andra kostnader för eleven. Avgiften återbetalas inte.

 

ERSÄTTARE TILLÅTS
Mariart godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats förutsatt att den anmälde personen meddelar Mariart skriftligen före utbildningsstart. Byte till annan kvalificerad kursdeltagare är tillåten ända fram till kursstart.

 

AV- OCH OMBOKNINGAR
Av- och ombokning är tillåtet fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid av- och ombokning debiteras hela bokningsavgiften samt tillkommer en administrativ avgift om 20 procent av utbildningsavgiften. Vid avbokning inom 30 dagar före utbildningsstart skall hela anmälningsavgiften samt utbildningsavgiften betalas. Vid ombokning skall utbildningsavgiften betalas senast 30 dagar före ursprungligt bokad utbildningsstart. Vid ej påbörjad eller avbruten utbildning pga. sjukdom, krävs uppvisande av läkarintyg för att eleven skall tilldelas plats vid återtagningsutbildning som sker årligen vid aprilstart. Vid ombokning pga. sjukdom skall anmälningsavgiften samt utbildningsavgiften vara betald senast 30 dagar innan bokad utbildningsstart. Eleven är då även skyddad från eventuella prishöjningar samt ombokningsavgifter. Med anledning av läkarintygad sjukdom har eleven rätt till återtag upp till 36 månader från initialt bokad utbildningsstart.

 

ÅNGERRÄTT
Eleven har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från bokningstillfället. Har eleven påbörjat sin utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre ångerrätten. Utövande av ångerrätten sker enklast med vår ångerblankett. Återbetalning av anmälningsavgiften sker inom 30 dagar från vi mottagit ångerblanketten. Har du frågor kring detta kan du nå oss på 08-649 26 02 samt info@mariart.se. Du kan även skicka ett brev till Mariart School of Makeup & Hair, Cementvägen 16, 136 50 Jordbro. Ange datum för utbildningen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. 

 

CERTIFIERING 
Mariart innehar rätten att ej tilldela certifikat till elever med frånvaro över 10 procent av studietiden. För att kunna certifieras måste eleven först återta missade lektioner samt genomföra ett godkänt examensprov. Återtagsmöjligheter ges i mån av plats vid kommande utbildningar.

 

LEKTIONER, PRAKTIK, LEKTIONSMODELLER OCH PORTFOLIO
Undervisningen kan ske på Svenska och Engelska. Lektionsupplägget kan variera, beskrivet lektionsupplägg på hemsidan är ett exempel. All praktik är frivillig och kan genomföras på kvällar och helger. Eleven väljer själv mellan att sminka varandra alternativt boka en lektionsmodell. Vänner, släktingar är välkomna. Mariart har även ett brett register av lektionsmodeller som kan nyttjas inför lektion. Eleven ansvarar själv för modellbokning. Bildmaterial till portfolio ges i digital form. Vid distansutbildning ansvarar eleven själv att denne har tillräcklig bandbredd, (internetanslutningens nedladdningshastighet), så att hen i realtid kan ta emot livestreamade lektioner. Du som elev bör kontrollera att du utan störning kan ta emot streaming i minst 360p. Har du frågor i detta så vänd dig till din internetleverantör.

 

SÄKERHET OCH TRIVSEL
Eleven förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller i skollokalerna. Vid påbörjad utbildning tecknar Mariart en ansvars-försäkring löpande under elevens studietid. Mariart innehar rätten att avstänga elever som missköter sig under studietiden, eller på annat sätt försvårar undervisningen för andra elever. Mariart värnar om en god stämning på skolan. Vi accepterar ingen form av diskriminering eller mobbing gällande t.ex. etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Vidare tolererar vi ingen form av hot mot personal, elever och modeller. Stölder och annan subversiv verksamhet är inte heller acceptabelt. Elev som missköter sig genom ovanstående kommer att omedelbart avstängas från all undervisning och skolans lokaler. Vid avstängning utgår ingen återbetalning. Mariart ansvarar inte för smink-, hår-, eller produktallergi, utslag, astma, andningsbesvär, ryggproblem etc. under utbildningen. Mariart ansvarar inte heller för värdesaker eller förlorade föremål.

 

ÄNDRINGAR
Det kan i ovanliga fall hända att Mariart tvingas byta skollokal, startdatum eller skjuta upp en kurs/utbildning. Mariart strävar efter att meddela eleven så tidigt som möjligt om sådana händelser. Mariart förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

 

UPPHOVSRÄTT/IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter i eller i samband med något kursmaterial som tillhandahålls eller görs tillgängligt i samband med våra kurser är Mariarts enskilda egendom. Ingen del av något kursmaterial får kopieras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt, eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Mariart.

 

PERSONUPPGIFTER FOTO & RÖRLIG BILD SAMT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
För att kunna skriva ut kursintyg, fakturera och administrativt genomföra kursen samlar Mariart in person- och företagsuppgifter. För att kunna genomföra så bra kurser som möjligt samlar Mariart i förväg in uppgifter om bland annat förkunskaper, erfarenhet och förväntningar. I inget fall ska uppgifterna vara av konfidentiell natur. Mariart kommer att spara dessa uppgifter under 20 år efter att eleven examinerats. Detta är för att kunna erbjuda eleven kopia på betygsdokument eller kontakta den med relevant information som berör dennes genomförda utbildning vid Mariart. Genom anmälan till kursen godkänner eleven ovanstående. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Eleven godkänner att Mariart fotar denne och dennes arbete under skoltiden i marknadsföringssyfte. Eleven godkänner även att Mariart filmar eleven under arbete som tex. lektionsmodell, detta för att kunna visa andra elever och i marknadsföringssyfte. Om inte eleven godtar att fotas och filmas av Mariart vid skolan, tex. om denne lever under skyddad identitet, skall den meddela Mariart detta innan utbildningsstart och då tar Mariart hänsyn till detta. Eleven kan när som helst meddela Mariart att denne skall radera elevens uppgifter eller få ett utdrag på vilka uppgifter som finns lagrade.

 

ALLMÄNT
Bestämmelserna och villkoren ovan utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, korrespondens och framställningar. Broschyrer och annonsering används endast i informationssyften och är inte avsedd att utgöra någon överenskommelse mellan Mariart och mottagaren. Bestämmelserna och villkoren kan ändras utan föregående avisering och ändringarna gäller alla anmälningar/kursbeställningar som görs efter datumet för ändringen. Bestämmelserna och villkoren kan inte ändras utom i en skriftlig överenskommelse som undertecknats av en representant från Mariart. Avtalet gäller mellan Mariart och eleven.